Laboratory equipment

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
van Glassinstruments V.O.F. te Arnemuiden en alle hieronder ressorterende ondernemingen

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg d.d. 6 juni 2007 onder nr. 22063730

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Glassinstruments V.O.F. (nader te noemen "verkoper"), optreedt als verkoper van zaken.

2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen en dient door de directie van verkoper te worden bekrachtigd.

3. Algemene voorwaarden, in welke vorm of onder welke benaming ook, van de wederpartij van verkoper (nader te noemen "klant") zijn niet van toepassing.

4. Daar waar gesproken wordt van verkoper of klant dient daar tevens gelezen te worden opdrachtnemer respectievelijk opdrachtgever of verhuurder respectievelijk huurder.

 

Artikel 2. Aanbiedingen

1. Aanbiedingen van verkoper alsmede in catalogi en andere documentatie van verkoper of diens toeleverancier opgenomen gegevens zoals prijzen, maten, kleuren en overige specificaties, zijn vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig, tenzij uit de documenten het tegendeel blijkt.

2. Tenzij de aanbieding anders vermeldt, worden alle aanbiedingen gedurende een termijn

van 30 dagen gestand gedaan.

 

Artikel 3. Overeenkomsten

1. Indien een schriftelijke order door de klant wordt geplaatst naar aanleiding van een onherroepelijke aanbieding van verkoper, dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de order door verkoper wordt ontvangen.

2. Gaat aan een schriftelijke order van de klant geen aanbieding van verkoper vooraf of volgt een order op een vrijblijvende aanbieding van verkoper dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat, hetzij de schriftelijke orderbevestiging door verkoper wordt verzonden, hetzij door verkoper een aanvang wordt gemaakt met uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien en voor zover de procedure als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel plaatsvindt door middel van EDI (Electronic Data Interchange daaronder begrepen internet, intranet, e-mail e.d.) of fax, worden de EDI- en faxberichten gelijk gesteld aan schriftelijke stukken.

 

Artikel 4. Prijzen

1. De prijzen luiden in EURO'S, exclusief omzetbelasting, in- en uitvoerrechten, in- en uitvoerbelasting, transportverzekering, verpakkingskosten, inklaringskosten, consulaatkosten en zijn gebaseerd op de in artikel 5.1 omschreven leveringsconditie.

2. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst, echter voor de levering, één of meer prijsbepalende factoren zoals inkoopprijs, materiaal- of onderdelenprijzen, loonkosten, heffingen, belastingen, valutakoersen e.d. stijgen heeft verkoper het recht de verkoopprijzen dienovereenkomstig aan te passen. De klant is in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 5. Levering

1. Levering geschiedt af magazijn verkoper.

2. Indien en voor zover tussen partijen overeengekomen kan levering plaatsvinden door middel van de bezorgdienst van verkoper. In geval van bezorging aanvaardt verkoper geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade die tijdens of als gevolg van het vervoer is ontstaan.

3. Verkoper zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven levertijd te realiseren. Overschrijding van de opgegeven levertijd is echter nimmer te beschouwen als overschrijding van een fatale termijn. Zodra verkoper kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft zij hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd.

4. Verkoper is bevoegd tot het uitvoeren van deelleveringen.

5. Het risico van de zaken gaat over van verkoper op de klant op het moment van levering, ook in die gevallen dat de klant niet bereid of in staat is de producten in ontvangst te nemen.

6. Indien de klant in verzuim is met een handeling waarmee hij aan de levering moet meewerken, kan verkoper de zaken als geleverd beschouwen en kan zij deze opslaan en verzekeren gedurende een door verkoper te bepalen termijn voor rekening en risico van de klant.

 

Artikel 6. Eigendom

1. Alle aan klant geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, totdat alle vorderingen - uit welken hoofde dan ook - die verkoper op klant heeft volledig en integraal (zonodig inclusief wettelijke rente en kosten) zijn voldaan.

2. Het is de klant niet toegestaan door verkoper aan hem onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden, te bezwaren, daarop enig beperkt recht te vestigen of daarover anderszins in strijd met het eigendomsvoorbehoud te beschikken anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

3. Indien klant tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst is hij van rechtswege in verzuim en is verkoper -onverminderd het bepaalde in artikel 14- zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd alle zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen. De klant zal verkoper daartoe in de gelegenheid stellen en verkoper toegang verlenen tot de plaats(en) waar de zaken zich bevinden.

4. Leidt dit voorbehoud tot daadwerkelijke terugname van de goederen door verkoper, dan is klant naast de daadwerkelijk gemaakte kosten aan verkoper verschuldigd 25% van het factuurbedrag, exclusief BTW.

5. Verkoper heeft het recht de klant in voorkomende gevallen een eigendomsverklaring te laten ondertekenen.

 

Artikel 7. Betaling

1. Betaling vindt ter keuze van verkoper plaats hetzij contant bij levering of uitvoering hetzij binnen 30 dagen na levering of uitvoering zonder aftrek van enige korting of compensatie.

2. Indien en voor zover op de factuur aangegeven kan de klant, bij betaling binnen de daarvoor geldende termijn, de aangegeven kredietbeperking in mindering brengen op het factuurbedrag.

3. Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is hij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente plus 2 % over het verschuldigde bedrag voor de duur van het verzuim.

4. Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten die verkoper moet maken tot verhaal van haar vordering(en) op de klant, zijn geheel voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 % van het uitstaande bedrag met een minimum van Eur. 200,00.

5. Verkoper heeft het recht om in door haar te bepalen gevallen tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de klant uit de overeenkomst:

6. De in verband met het bepaalde in lid 5 van dit artikel te maken kosten zijn voor rekening van de klant.

7. Indien schriftelijk een betaling in termijnen is overeengekomen, dan dient de overeengekomen som als volgt te worden voldaan:

8. In geval van niet tijdige betaling geldt het onder artikel 7.4 en 7.5 bepaalde met dien verstande dat, indien de klant in gebreke blijft een vervallen termijn te betalen, het totaal verschuldigde bedrag terstond opeisbaar is.

9. Het is de klant niet toegestaan vorderingen die hij heeft op verkoper te verrekenen met vorderingen van verkoper op hem.

10. In geval van een geschil tussen partijen (bijvoorbeeld in het kader van garantie) is de klant op straffe van verzuim gehouden ook dat deel van de factuur waarover het geschil zich uitstrekt binnen de daarvoor geldende termijn te voldoen. De klant kan in dat geval zekerheidstelling vragen voor het betwiste deel in de vorm van bijvoorbeeld een bankgarantie.

 

Artikel 8. Hulpmiddelen

1. Door verkoper aan de klant ter beschikking gestelde catalogi, tekeningen, specificaties en andere bescheiden, alsmede alle modellen, mallen, matrijzen, stempels en overige hulpmiddelen die verkoper gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, inclusief hulpmiddelen die speciaal ten behoeve van de klant door verkoper worden aangeschaft of vervaardigd, blijven ten allen tijde eigendom van verkoper.

2. De klant is verplicht bescheiden en hulpmiddelen die door verkoper aan hem ter beschikking zijn gesteld voor zijn rekening:

3. Het is de klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper verboden voornoemde bescheiden en hulpmiddelen te verveelvoudigen, na te maken, aan derden ter inzage te geven of ter hand te stellen of ze anders zins door of ten behoeve van derden te (doen) gebruiken of al dan niet tot zekerheid aan derden over te dragen.

 

Artikel 9. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Verkoper behoudt zich het recht voor de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden c.q. over te dragen. verkoper zal de klant hiervan op de hoogte stellen.

 

Artikel 10. Industriële en intellectuele eigendom

1. Indien de klant een bepaalde constructie, materiaalsoort of werkwijze heeft voorgeschreven, zal de klant verkoper vrijwaren voor rechten van derden op een zodanige constructie, materiaalsoort of werkwijze en de schade die verkoper en/of derden hierdoor lijden vergoeden.

2. Verkoper behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor met betrekking tot geleverde zaken - ook indien deze in samenwerking met de klant zijn ontwikkeld - en met betrekking tot de in artikel 8 lid 1 omschreven bescheiden en hulpmiddelen.

3. Op eerste verzoek van verkoper verleent de klant zijn medewerking aan formaliteiten die noodzakelijk zijn om de in het vorige lid bedoelde eigendomsrechten ten behoeve van verkoper te bevestigen en/of te bekrachtigen.

 

Artikel 11. Geheimhouding

1. Partijen garanderen elkaar de geheimhouding tegenover derden van alle bedrijfsinformatie afkomstig van de ene partij, die op enigerlei wijze ter kennis van de andere partij is gekomen of gebracht.

 

Artikel 12. Garantie

1. Op de geleverde zaken zijn uitsluitend de garanties van toepassing indien en voor zover deze door de leverancier van verkoper respectievelijk de fabrikant en/of importeur worden verstrekt.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt op gebruikte (tweedehands) zaken uitsluitend garantie verstrekt indien en voor zover in de overeenkomst bepaald.

3. De aanspraken op garantie en de mogelijkheid tot ontbinding vervallen indien:

a. de klant niet onverwijld (uiterlijk binnen 1 week) na het constateren van het gebrek verkoper hiervan schriftelijk in kennis stelt;

b. verkoper niet in de gelegenheid wordt gesteld het gebrek te verhelpen;

c. er sprake is van oneigenlijk gebruik van het gekochte, waaronder onder andere wordt verstaan:

d. de klant zonder voorafgaande toestemming van verkoper zelf wijzigingen of reparaties aan de geleverde zaken heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen;

e. de montage- c.q. gebruikershandleiding niet strikt is opgevolgd;

f. het gebrek het gevolg is van andere oorzaken dan materiaal, fabricage- en/of constructiefouten;

g. de klant tekort komt in de nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst;

h. er sprake is van door de klant verstrekte dan wel voorgeschreven constructies, materialen of werkwijzen;

i. er sprake is van geen, foutief of onvoldoende onderhoud;

j. het gebrek een gevolg is van normale slijtage.

4. Geringe afwijkingen in maat, kleur, gewicht of getal vormen geen grond voor een beroep op garantie.

5. De kosten van reparaties aan de geleverde zaken die de klant zonder voorafgaande toestemming van verkoper zelf heeft verricht of door derden heeft laten verrichten, komen nimmer voor rekening van verkoper.

6. Verkoper is ingevolge haar garantieverplichtingen uitsluitend gehouden tot het voor haar rekening herstellen c.q. vervangen van door haar geleverde zaken of onderdelen daarvan in Nederland zonder dat verkoper overigens tot enigerlei schadevergoeding is gehouden. Verkoper behoudt zich het recht voor bijkomende kosten zoals o.a. reis-, verblijf- en loonkosten en de kosten van verzending en (de)montage aan de klant in rekening te brengen.

7. Indien verkoper ter voldoening aan haar garantieverplichting zaken c.q. onderdelen daarvan opnieuw levert zijn hierop deze garantiebepalingen eveneens van toepassing. De vervangen zaken c.q. onderdelen worden eigendom van verkoper op het moment van vervanging.

8. Indien een klant door tussenkomst van de bezorgdienst van verkoper zaken retour zendt, dient het daarvoor geldende formulier (retourbriefje) op straffe van verval van rechten volledig te worden ingevuld. In ontvangst name door de bezorgdienst houdt niet in dat verkoper daarmee een garantieclaim honoreert.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor de schade aan de zijde van de klant en/of derden indien en voor zover de schade het directe gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door verkoper.

2. Verkoper is jegens de klant en/of derden op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei vorm van indirecte schade, waaronder begrepen (doch niet beperkt tot) het derven van winsten of inkomsten, het lijden van verlies (inclusief productieverlies) kosten van stilstand, vertraging of storing, boetes of kortingen en alle betalingen aan derden.

3. De aansprakelijkheid van verkoper overeenkomstig dit artikel is beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor verkoper haar aansprakelijkheid door verzekering heeft gedekt. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt als één gebeurtenis beschouwd.

4. De klant vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden op vergoeding van schade waarvoor verkoper op grond van de vorige leden van dit artikel niet aansprakelijk is.

 

Artikel 14. Ontbinding

1. In geval van tekortkoming door de klant in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of van overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede in geval van zijn faillissement, surséance van betaling (of indien daartoe een aanvrage is ingediend) en in geval van stillegging, liquidatie, overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van de klant, is hij van rechtswege in verzuim. Alsdan heeft verkoper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven aan de klant en/of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd verkoper verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Ten aanzien van de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst door de klant is art. 12.3 overeenkomstig van toepassing.

2. Alle vorderingen, die verkoper in deze gevallen op de klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht / geschillen

1. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daar uit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Middelburg

 

Artikel 16. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten inzake het uitvoeren van een reparatie- respectievelijk onderhoudsopdracht door verkoper.

2. Naast deze voorwaarden zijn op voornoemde opdrachten tevens de algemene verkoopvoorwaarden van verkoper van toepassing, tenzij uit de overeenkomst of aard der werkzaamheden het tegendeel voortvloeit.

 

Artikel 17. Wijze van uitvoering van werkzaamheden

1. Verkoper zal tijdens de uitvoering van de opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

2. Bij de uitvoering van een reparatieopdracht wordt uitgegaan van de klachten die door de klant worden aangegeven. Indien geen duidelijke omschrijving van klachten aanwezig is, worden de door verkoper geconstateerde gebreken hersteld.

3. Overschrijding door verkoper van de opgegeven termijn waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd, is niet te beschouwen als overschrijding van een fatale termijn. Zodra verkoper kennis draagt van feiten of omstandigheden die uitvoering van de opdracht binnen de aangegeven termijn onmogelijk maken geeft verkoper hiervan kennis aan de klant onder opgave van de verwachte nieuwe termijn.

 

Artikel 18. Prijzen

1. De prijzen voor werkzaamheden worden bepaald op basis van de uurtarieven, zoals deze gelden ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.

2. Uurtarieven luiden exclusief de kosten van materialen, reiskosten, onderdelen, hulpmiddelen en eventuele kosten van derden.

3. Verreden kilometers worden verrekend tegen de ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst geldende tarieven.

4. Indien een klant een prijsopgave wenst, kan deze door verkoper uitsluitend bij benadering worden gedaan.

 

Artikel 19. Retentierecht

1. Verkoper kan retentierecht uitoefenen op een zaak waaraan werkzaamheden worden c.q. zijn verricht, indien en voor zover de klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

 

Artikel 20. Onderdelen en materialen

1. Bij uitvoering van een opdracht wordt gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen of - wanneer dit met betrekking tot een bepaald onderdeel gebruikelijk is - van ruilonderdelen.

2. Vervangen onderdelen en materialen worden uitsluitend aan de klant ter beschikking gesteld indien dit van tevoren is overeengekomen. In alle overige gevallen worden vervangen onderdelen en materialen eigendom van verkoper zonder dat de klant op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

 

Artikel 21. Garantie

1. Verkoper garandeert de vakkundige uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

2. De garantie voor werkzaamheden, die verkoper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door derden heeft doen uitvoeren, is beperkt tot de garantie die verkoper bij deze derde blijkt te kunnen realiseren.

3. De garantie op werkzaamheden is beperkt tot het door verkoper voor zijn rekening opnieuw uitvoeren van de oorspronkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Is het uitvoeren van garantiewerkzaamheden naar het oordeel van verkoper niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de klant recht op een daarvoor in de plaats tredende redelijke schadevergoeding tot maximaal het factuurbedrag van de oorspronkelijke niet goed uitgevoerde werkzaamheden.

4. De op basis van dit artikel uitgevoerde garantiewerkzaamheden worden onder dezelfde voorwaarden wederom gegarandeerd.

5. Van garantie zijn uitgesloten:

 

Artikel 22. Bewaring van zaken

1. Door de klant aan verkoper in reparatie, onderhoud of anderszins afgegeven zaken worden door verkoper tot uiterlijk 3 maanden na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving aan de klant, inhoudende dat de zaak kan worden opgehaald, ter beschikking van de klant gehouden.

2. Na ommekomst van voornoemde termijn wordt de klant geacht ten gunste van verkoper afstand van de zaak te hebben gedaan en staat het deze laatste vrij daarover te beschikken (door verkoop, vernietiging, etc.) zonder dat de klant aanspraak kan maken op enigerlei vergoeding en onder gehoudenheid alle kosten te voldoen die verkoper in verband met de zaak heeft gemaakt.

 

Artikel 23. Installatie/montage

1. Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, steeds voor rekening van de klant. Montage- of installatiewerkzaamheden worden slechts gerealiseerd indien expliciet overeengekomen en tegen betaling van de door verkoper te verrichten werkzaamheden.

2. Klant heeft op straffe van vergoeding en schade en kosten zorg te dragen:

a. dat de plaats waar de diensten moeten worden verricht en/of de aflevering van de goederen moet plaatsvinden, zodanig is dat beschadiging, op welke wijze dan ook, niet plaats zal behoeven te vinden.

b. dat de toegang tot terrein, woonhuis of bedrijfsruimte waar de aflevering of het verrichten van diensten moet geschieden onbelemmerd is en voorts alle medewerking wordt verleend om een vlotte aflevering of verrichting mogelijk te doen zijn.

c. dat indien gebruik van takel, lift of kraan noodzakelijk is, de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van klant, tenzij de schuld van de verkoper onomstotelijk komt vast te staan.

d. dat alle beletselen worden weggenomen en de verkoper wordt ingelicht ontrent alle omstandigheden, welke tot gevolg hebben of kunnen hebben dat verkoper niet in staat is de werkzaamheden zonder schade en binnen de overeengekomen termijn uit te voeren.

e. dat op de plaats waar gewerkt moet worden alle gebruikelijke nuts- en facilitaire voorzieningen (zoals o.a. toiletten) aanwezig zijn en gebruikt kunnen en mogen worden door medewerkers van verkoper.

3. Klant zal ervoor zorgdragen dat tijdig aanvragen worden gedaan en/of het verschuldigde wordt voldaan ter zake van voedingsleidingen, aansluitingen, precariorechten, vergunningen, hinderwet e.d.

4. De werkzaamheden worden, tenzij anders overeengekomen, geacht aaneengesloten verricht te worden in de normale werktijden en onder normale omstandigheden.

 

Artikel 24. Meer/minderwerk

1. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle leveranties en diensten, welke niet in de offerte zijn begrepen en door klant worden verlangd.

2. Meer en minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. De overeengekomen eenheidsprijs of de eenheidsprijs van een bestek is niet bindend voor de meer- of minderprijs. Het meerdere of mindere wordt verrekend tegen een door verkoper van tevoren op te geven prijs.

Glass Instruments

Keetweg 1A-3
4341 BJ ARNEMUIDEN

The Netherlands

T: +31 (0)118 - 602330
E: info@glassinstruments.nl